Ang 30-araw na suspensyon ng lisensya sa pagmamaneho ay ipapataw kung:

Sagot: kung nabigo ang drayber na bayaran ang kaukulang multa sa loob ng 15 araw