Can I exercise outdoors during the coronavirus pandemic?

Huwag gawin ang ehersisyo kung mayroon kang lagnat, ubo, at kakapusan sa paghinga. Manatili sa bahay, magpatingin sa doktor at tumawag nang maaga. Sundin ang mga tagubilin mula sa iyong lokal na propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan. Kung maaari kang maglakad o magbisikleta para sa paglalakad, mag-ehersisyo nang regular at hugasan ang iyong mga kamay ng madalas gamit ang sabon at tubig bago umalis, pagdating mo sa iyong destinasyon, at sa sandaling bumalik ka sa bahay. Kung walang sabon at tubig kaagad, gumamit ng wine-based sanitizer.