In terms of the consequences on the Earth’s lithosphere, how will you differentiate this type of convergent plate boundary with the other two?

Dahil ang dalawang plate na pinag-uusapan ay dalawang continental plates, walang proseso ng subduction (dahil sa mababang density ng parehong plates). Sa halip na mga bulkan, nabuo ang mga bundok.