What difficulty will you encounter if you only have data from two recording stations?

Ipagpalagay na ang dalawang bilog ay magsalubong, ang mga bilog ay magsalubong sa dalawang punto. Samakatuwid, magkakaroon ng dalawang lugar na maaaring maging sentro ng lindol.