LTO CDE Online exam reviewer+answer (Filipino/Tagalog)

CDE Online Validation Exam

100% Passing score sa LTMS LTO Portal Filipino CDE Online Validation exam.

LTMS exam reviewer answer

Read more LTO driver’s license topics
Read more LTO car registration topics
Review LTO CDE Online reviewer+answer (English)

LTO CDE Online reviewer+answer (Filipino/Tagalog)
LTO CDE Online reviewer+answer (Filipino/Tagalog)
LTO CDE Online reviewer+answer (Filipino/Tagalog)
LTO CDE Online reviewer+answer (Filipino/Tagalog)
LTO CDE Online reviewer+answer (Filipino/Tagalog)
LTO CDE Online reviewer+answer (Filipino/Tagalog)
LTO CDE Online reviewer+answer (Filipino/Tagalog)
LTO CDE Online reviewer+answer (Filipino/Tagalog)
LTO CDE Online reviewer+answer (Filipino/Tagalog)
LTO CDE Online reviewer+answer (Filipino/Tagalog)
LTO CDE Online reviewer+answer (Filipino/Tagalog)
LTO CDE Online reviewer+answer (Filipino/Tagalog)
LTO CDE Online reviewer+answer (Filipino/Tagalog)
LTO CDE Online reviewer+answer (Filipino/Tagalog)
LTO CDE Online reviewer+answer (Filipino/Tagalog)
LTO CDE Online reviewer+answer (Filipino/Tagalog)
LTO CDE Online reviewer+answer (Filipino/Tagalog)
LTO CDE Online reviewer+answer (Filipino/Tagalog)
LTO CDE Online reviewer+answer (Filipino/Tagalog)
LTO CDE Online reviewer+answer (Filipino/Tagalog)
LTO CDE Online reviewer+answer (Filipino/Tagalog)
LTO CDE Online reviewer+answer (Filipino/Tagalog)
LTO CDE Online reviewer+answer (Filipino/Tagalog)
LTO CDE Online reviewer+answer (Filipino/Tagalog)
LTO CDE Online reviewer+answer (Filipino/Tagalog)

1.) Anong kulay ng ilaw ang maaaring idagdag sa harap ng sasakyan?

 • Puti o Dilawang puti

2.) Ano ang dapat gawin ng isang drayber kung ang isa pang sasakyan ay gustong mag overtake?

 • Ipagpatuloy ang naturang bilis

3.) Maaari bang gamitin ang isang child restraint system kung ito ay expired na kahit maayos pa ang kondisyon?

 • Hindi

4.) Ang 30-araw na suspensyon ng lisensya sa pagmamaneho ay ipapataw kung:

 • kung nabigo ang drayber na bayaran ang kaukulang multa sa loob ng 15 araw

5.) Ano ang maaaring ipataw na paglabag kung ang isang drayber ay nakapasa sa field sobriety test?

 • inisyal na traffic violation

6.) Kailan dapat gamitin ng drayber ang kanyang helmet?

 • Para sa mahaba o maigsing biyahe at anumang uri ng kalsada

7.) Ano ang pinakamasamang mangyayari sa isang away kalsada?

 • kamatayan

8.) Sa pangkaraniwan, anong sasakyan ang maaaring gumamit ng pangatlong linya ng expressway?

 • Para sa mga trucks at buses

9.) Ano ang dapat na kulay ng headlight?

 • Puti o Dilawang puti

10.) Ang isang fabricated na kompartimento na lagayan sa likod ng upuan ng motorsiklo na itinuturing na isang aksesorya ng motorsiklo:

 • Customized Top-Box

11.) Ano ang mga kailangan para sa pagpaparehistro ng sasakyan?

 • Inspeksiyon ng sasakyan at emission test sa LTO

12.) Ano ang mga pagsusuri na ginagawa upang malaman kung positibo sa alak ang isang drayber?

 • Pag tsek sa mata, pag lakad at pagtayo sa isang paa

13.) Ilang oras maaaring gamitin ang Temporary Operator’s Permit (TOP) sa pagmamaneho?

 • 72 oras

14.) Maaari bang gamitin ang duplicate o kopya ng lisenya sa pagmamaneho?

 • Hindi

15.) Ano ang tamang edad upang magkaroon ng lisensya?

 • 17 na taon

16.) Kailan ka maaaring magsakay ng pasahero sa isang pook tawiran?

 • Ang pagsakay at pagbaba ng mga pasahero sa pook tawiran ay kailanman hindi pinahihintulutan

17.) Ano ang maaaring ibigay na klasipikasyon ng lisensya sa mga bagong aplikante nito?

 • Non professional driver’s license

18.) Ayon sa Children’s Safety on Motorcycles Act, ang isang batang wala pang 18 taong gulang ay hindi maaaring sumakay ng motorsiklo sa mga pampublikong kalsada maliban kung:

 • Ang bata ay komportable na maabot nang kanyang mga paa ang foot peg ng motorsiklo, ang kanyang mga kamay ay maaring masalikop ang katawan ng drayber, at siya ay may suot na karaniwang proteksiyon na helmet.

19.) Maaari ka bang magmaneho ng motorsiklo kung ang iyong lisensya ay may DL Code B ?

 • Hindi

20.) Sa normal na traffic violation, sino ang maaaring kumumpiska ng lisensya?

 • Ang mga ahente o enforcer lamang na itinalaga ng LTO

21.) Saan mo maaaring ireklamo o i-contest ang pagkakahuli sa iyo?

 • Sa tanggapan ng adyudikasyon

22.) Alin sa mga sumusunod na pahayag ang totoo?

 • Ang drayber na may hawak ng lisensya para sa manual transmission ay maaaring magmaneho ng may automatik na transmission

23.) Ano ang pangunahing layunin ng regular na pag inspeksyon ng isang sasakyan?

 • Para tingnan ang kaayusan ng sasakyan

24.) Ano ang taas ng isang bata upang ito ay hindi na kailangang gumamit ng child restraint system?

 • 150 sentimetro pataas

25.) Ang top box ay nadisenyo para sa mga motorsiklo na aprubado ng DTI ay hindi na kailangan ng inspeksiyon, rehistro o mahuli basta:

 • Lahat ng nabanggit
1 Like

LTO CDE Online reviewer+answer (Filipino/Tagalog)
LTO CDE Online reviewer+answer (Filipino/Tagalog)
LTO CDE Online reviewer+answer (Filipino/Tagalog)
LTO CDE Online reviewer+answer (Filipino/Tagalog)
LTO CDE Online reviewer+answer (Filipino/Tagalog)
LTO CDE Online reviewer+answer (Filipino/Tagalog)
LTO CDE Online reviewer+answer (Filipino/Tagalog)
LTO CDE Online reviewer+answer (Filipino/Tagalog)
LTO CDE Online reviewer+answer (Filipino/Tagalog)
LTO CDE Online reviewer+answer (Filipino/Tagalog)
LTO CDE Online reviewer+answer (Filipino/Tagalog)
LTO CDE Online reviewer+answer (Filipino/Tagalog)
LTO CDE Online reviewer+answer (Filipino/Tagalog)
LTO CDE Online reviewer+answer (Filipino/Tagalog)
LTO CDE Online reviewer+answer (Filipino/Tagalog)
LTO CDE Online reviewer+answer (Filipino/Tagalog)
LTO CDE Online reviewer+answer (Filipino/Tagalog)
LTO CDE Online reviewer+answer (Filipino/Tagalog)
LTO CDE Online reviewer+answer (Filipino/Tagalog)
LTO CDE Online reviewer+answer (Filipino/Tagalog)
LTO CDE Online reviewer+answer (Filipino/Tagalog)
LTO CDE Online reviewer+answer (Filipino/Tagalog)
LTO CDE Online reviewer+answer (Filipino/Tagalog)
LTO CDE Online reviewer+answer (Filipino/Tagalog)
LTO CDE Online reviewer+answer (Filipino/Tagalog)

1.) Ilang taon ang maaaring ibigay na lisenysa sa isang drayber na walang traffic violation?

 • 10 taon na lisensya

2.) Ikaw ay malapit nang lumiko pakaliwa at isang mabilis na sasakyan mula sa kabilang bahagi ng kalsada ay patungo din sa direksyong nais mong likuan, ano ang gagawin mo?

 • hayaang makalampas ang mas mabilis na sasakyan

3.) Maaaring isuspinde ang rehistro ng sasakayan kung ito ay:

 • ang sasakyan ay hindi kaaya-aya

4.) Ang 30-araw na suspensyon ng lisensya sa pagmamaneho ay ipapataw kung:

 • kung nabigo ang drayber na bayaran ang kaukulang multa sa loob ng 15 araw

5.) Maaari ka bang magparada sa loob ng interseksyon?

 • Hindi

6.) Ilang oras maaaring gamitin ang Temporary Operator’s Permit (TOP) sa pagmamaneho?

 • 72 oras

7.) Sa normal na traffic violation, sino ang maaaring kumumpiska ng lisensya?

 • Ang mga ahente o enforcer lamang na itinalaga ng LTO

8.) Ano ang pangunahing layunin ng regular na pag inspeksyon ng isang sasakyan?

 • Para tingnan ang kaayusan ng sasakyan

9.) Ang iyong lisensya ay nag-expired na. Pinapahintulutan ka pa bang magmaneho sa pinakamalapit na LTO upang i-renew ang iyong lisensya?

 • Hindi

10.) Ang isang fabricated na kompartimento na lagayan sa likod ng upuan ng motorsiklo na itinuturing na isang aksesorya ng motorsiklo:

 • Customized Top-Box

11.) Maaari bang gamitin sa pampublikong daan ang motorsiklo kung ito ay wala pang rehistro?

 • Hindi

12.) Maaaring isuspinde ang rehistro ng sasakayan kung ito ay:

 • ang sasakyan ay makakasira sa pampublikong kalsada

13.) Kailan maaaring gumamit ng telepono habang nagmamaneho?

 • Pagtawag sa mga awtoridad para ireport ang krimen o aksidente

14.) Alin sa mga sumusunod ang kwalipikasyon ng isang maayos na drayber?

 • Mga drayber na may kaalaman sa pagmintina ng sasakyan

15.) Ang isang kompartamento na nakakabit sa gilid ng motorsiklo na hindi tataas sa upuan ng motorsiklo na itinuturing na accesory nito:

 • Saddle Bags/Box

16.) Ano ang maaaring ibigay na klasipikasyon ng lisensya sa mga bagong aplikante nito?

 • Non professional driver’s license

17.) Sino ang di-sakop sa ilalim ng Republic Act No. 10666 o Children’s Safety on Motorcycle Act?

 • Mga batang nangangailangan ng agarang atensyong medikal

18.) Saan maaaring ikabit ang karagdagang lamp ng motorsiklo at patungong direksiyon?

 • Nakatuon pakanan

19.) Kailan maaaring hindi gumamit ng child restraint system ang isang bata?

 • Kung ang bata ay may kapansanang pisikal o mental

20.) Saan ka hindi maaaring gumamit ng busina?

 • Sa harap ng ospital o klinika

21.) Maaari bang gamitin ang duplicate o kopya ng lisenya sa pagmamaneho?

 • Hindi

22.) Maaari ka bang magmaneho ng motorsiklo kung ang iyong lisensya ay may DL Code B ?

 • Hindi

23.) Anong edad maaaring sumakay sa harapan ang isang bata na naaayon sa RA 11229?

 • 13 taong gulang pataas

24.) Alin sa mga ito ang layunin ng pagkolekta ng Motor Vehicle User’s Chrage (MVUC)

 • Para pondohan at maiwasan ang pagkasira ng mga kalsada

25.) Maaari bang bigyan ng 10 taon na lisensya ang isang drayber kung ito ay mayroong huli o traffic violation?

 • Hindi
1 Like

Saan ka maaaring manatili kung nagmamaneho sa expressway na may dalawang daan patungo sa isang direksyon?

Sagot: Sa kanang lane ng kalsada

1 Like

Sino ang may pananagutan kung ang isang motorsiklo ay ginamit sa krimen?

Sagot: May ari, Drayber, Backrider

1 Like

Nagmamaneho ka ng mahaba at malapad na trak sa isang kurbada, nang ikaw ay liliko at isang motorsiklo ang nag overtake sa kurbada na nanggaling sa kasalubong na direksyon. Ano ang gagawin mo?

Sagot: Kung maaari, huminto upang maiwasan ang pag-crash ng kalsada

1 Like

Maari ka bang magmaneho ng motorsiklo kung ang iyong lisensya ay may DL Code B?

Sagot: Hindi

1 Like

Anong kulay ng ilaw ang maaaring idagdag sa harap ng sasakyan?

Sagot: Puti o dilawang puti

1 Like

Anong edad maaaring sumakay sa harapan ang isang bata na naaayon sa RA 11229?

Sagot: 13 gulang pataas

1 Like

Kailan dapat gamitin ng drayber ang kanyang helmet?

Sagot: Para sa mahaba o maigsing byahe at anumang uri ng kalsada

1 Like

Maaari bang gamitin sa pampublikong daan ang motorsiklo kung ito ay wala pang rehistro?

Sagot: Hindi

1 Like

Maaaring isuspinde ang rehistro ng sasakayan kung ito ay:

Sagot: Ang sasakyan ay hindi kaaya-aya
Sagot: Ang sasakyan ay makakasira sa pampublikong kalsada

1 Like

Alin sa mga ito ang maaaring lumampas sa itinakdang bilis?

Sagot: Kung ang drayber ay may pasaherong may sakit or sugatan

1 Like

Kailan maaaring hindi gumamit ng child restraint system ang isang bata?

Sagot: Kung ang bata ay nangangailangan ng agarang lunas o medikal
Sagot: Kung ang bata ay may kapansanang pisikal o mental

1 Like

Kailan ginagamit ang Alcohol Breath Analyzer (ABA)?

Sagot: Kung ang drayber ay bumagsak ng isa sa mga field sobriety test

1 Like

Ang 30-araw na suspensyon ng lisensya sa pagmamaneho ay ipapataw kung:

Sagot: kung nabigo ang drayber na bayaran ang kaukulang multa sa loob ng 15 araw

1 Like

Kailan mo maaaring ipahiram ang iyong lisensya sa pagmamaneho?

Sagot: Kailanman ay hindi pinahihintulutan

1 Like

Sa normal na traffic violation, sino ang maaaring kumumpiska ng lisensya?

Sagot: Ang mga ahente o enforcer lamang na itinalaga ng LTO

1 Like

Maaari bang bigyan ng 10 taon na lisensya ang isang drayber kung ito ay mayroong huli o traffic violation?

Sagot: Hindi

1 Like

Ilang taon ang maaaring ibigay na lisenysa sa isang drayber na walang traffic violation?

Sagot: 10 taon na lisensya

1 Like

Maari bang gamitin ang duplicate o kopya ng lisensya sa pagmamaneho?

Sagot: Hindi

1 Like