LTO CDE online validation exam

What is a CDE Certificate?

A CDE certificate is a certificate of completion of the Comprehensive Driver’s Education (CDE) exam, which is a mandatory requirement for all driver’s license renewals in the Philippines. You will need to pass the 25-item CDE Validation Exam that covers a variety of topics, including road safety, traffic laws, and defensive driving techniques.

Where to Take the CDE Validation Exam

To get a CDE certificate, you must first take the mandatory CDE exam. The course is offered by the Land Transportation Office (LTO) and can be taken in any of their offices nationwide. The course is free of charge.

To access the CDE Online Validation Exam online, go to the LTMS portal at https://portal.lto.gov.ph.

Is the CDE Course and Certificate Free?

Yes, the CDE course and certificate are free of charge. Anyone who tells you otherwise is a scam.

How to Review and Prepare for the CDE Validation Exam

CDE exam tagalog answers LTO CDE Online exam reviewer+answer (Filipino/Tagalog)

CDE exam english answers LTO CDE Online exam reviewer+answer (English)


LTO CDE Exam Question and Answer English

1.) A 30-day suspension of the driver’s license shall be imposed if:
Answer: The driver fails to pay the corresponding penalty of the apprehension within 15 days

2.) Under the Children’s Safety on Motorcycles Act, a child below 18 years old can’t ride in a two-wheeled motorcycle on public roads unless:
Answer: The child can comfortably reach his/her feet on the standard foot peg of the motor cycle, his/her arms can reach around and grasp the waist of the motorcycle driver, and he/she is wearing the standard protective helmet.

3.) What will happen if the driver refuses to undergo mandatory testing, if such driver is suspected of driving under the influence of liquor?
Answer: Confiscation of driver’s license and consequent automatic revocation

4.) When can a child be exempted to be sitted in a child restraint system?
Answer: If the child requires immediate medical treatment

5.) Who is exempted from Republic Act No. 10666 or Children’s Safety on Motorcycle Act?
Answer: Child who needs to be transported for immediate medical attention

6.) What shall be the validity of a license that a driver may have if he/she has traffic violation at the time of renewal?
Answer: 5 years validity

7.) Which of the following statement is true?
Answer: A DL holder with authority to drive vehicles with manual transmission (MT) is allowed to operate vehicles with automatic transmission (AT)

8.) A fabricated storage compartment fitted behind the seat of a motorcycle that is considered as a motorcycle accessory:
Answer: Customized Top-Box

9.) Where should the number plate of a motorcycle be displayed?
Answer: At the rear of the motorcycle

10.) What should you not do when following a rider?
Answer: use excessive horn to overtake

11.) You are driving at a speed of 80 kph, along a municipal road, and suddenly a child crosses the street, What should you do ?
Answer: step on the brake

12.) Where do the collected payments for Motor Vehicle User’s Charge go?
Answer: The collected payments shall be used to upgrade or maintain the roads

13.) When may you lend your driver’s license?
Answer: Under no circumstances

14.) Where can you contest an alleged traffic violation?
Answer: at the traffic adjudication office concerned

15.) What is the main purpose of having a vehicle undergo regular vehicle maintenance inspection?
Answer: to check the roadworthiness of the vehicle

16.) What is the meaning of a flashing red traffic light?
Answer: Stop before the stop line and proceed only when safe

17.) What is the maximum validity of license that a driver may have if he/she has no traffic violation at the time of renewal?
Answer: 10 years validity

18.) What shall be the color of auxiliary lamps installed at the front a vehicle?
Answer: white or yellowish white

19.) What do you need before crossing a primary highway?
Answer: stop, look and proceed when safe

20.) What violation that may be applied if a driver passed the three field sobriety test?
Answer: the initial traffic violation

21.) Can a driver be given a 10-year validity license if he/she has traffic violation/s?
Answer: No

22.) Can you drive a motorcycle if your license bears DL Code B ?
Answer: No

23.) What is the allowed age to apply for a Non Professional driver’s license?
Answer: 17 years old

24.) Is it allowed to drive a motorcycle in a public road pending release of the Certificate of Registration?
Answer: No

25.) What must you do approaching a blinking red traffic light?
Answer: stop before the stop line and proceed if safe


LTO CDE Exam Question and Answer Tagalog

1.) Anong kulay ng ilaw ang maaaring idagdag sa harap ng sasakyan?
Answer: Puti o Dilawang puti

2.) Ano ang dapat gawin ng isang drayber kung ang isa pang sasakyan ay gustong mag overtake?
Answer: Ipagpatuloy ang naturang bilis

3.) Maaari bang gamitin ang isang child restraint system kung ito ay expired na kahit maayos pa ang kondisyon?
Answer: Hindi

4.) Ang 30-araw na suspensyon ng lisensya sa pagmamaneho ay ipapataw kung:
Answer: kung nabigo ang drayber na bayaran ang kaukulang multa sa loob ng 15 araw

5.) Ano ang maaaring ipataw na paglabag kung ang isang drayber ay nakapasa sa field sobriety test?
Answer: inisyal na traffic violation

6.) Kailan dapat gamitin ng drayber ang kanyang helmet?
Answer: Para sa mahaba o maigsing biyahe at anumang uri ng kalsada

7.) Ayon sa Children’s Safety on Motorcycles Act, ang isang batang wala pang 18 taong gulang ay hindi maaaring sumakay ng motorsiklo sa mga pampublikong kalsada maliban kung:
Answer: Ang bata ay komportable na maabot nang kanyang mga paa ang foot peg ng motorsiklo, ang kanyang mga kamay ay maaring masalikop ang katawan ng drayber, at siya ay may suot na karaniwang proteksiyon na helmet.

8.) Maaari ka bang magmaneho ng motorsiklo kung ang iyong lisensya ay may DL Code B ?
Answer: Hindi

9.) Sa normal na traffic violation, sino ang maaaring kumumpiska ng lisensya?
Answer: Ang mga ahente o enforcer lamang na itinalaga ng LTO

10.) Saan mo maaaring ireklamo o i-contest ang pagkakahuli sa iyo?
Answer: Sa tanggapan ng adyudikasyon

11.) Alin sa mga sumusunod na pahayag ang totoo?
Answer: Ang drayber na may hawak ng lisensya para sa manual transmission ay maaaring magmaneho ng may automatik na transmission

12.) Ano ang pangunahing layunin ng regular na pag inspeksyon ng isang sasakyan?
Answer: Para tingnan ang kaayusan ng sasakyan

13.) Ano ang taas ng isang bata upang ito ay hindi na kailangang gumamit ng child restraint system?
Answer: 150 sentimetro pataas

14.) Ang top box ay nadisenyo para sa mga motorsiklo na aprubado ng DTI ay hindi na kailangan ng inspeksiyon, rehistro o mahuli basta:
Answer: Lahat ng nabanggit

15.) Ano ang pinakamasamang mangyayari sa isang away kalsada?
Answer: kamatayan

16.) Sa pangkaraniwan, anong sasakyan ang maaaring gumamit ng pangatlong linya ng expressway?
Answer: Para sa mga trucks at buses

17.) Ano ang dapat na kulay ng headlight?
Answer: Puti o Dilawang puti

18.) Ang isang fabricated na kompartimento na lagayan sa likod ng upuan ng motorsiklo na itinuturing na isang aksesorya ng motorsiklo:
Answer: Customized Top-Box

19.) Ano ang mga kailangan para sa pagpaparehistro ng sasakyan?
Answer: Inspeksiyon ng sasakyan at emission test sa LTO

20.) Ano ang mga pagsusuri na ginagawa upang malaman kung positibo sa alak ang isang drayber?
Answer: Pag tsek sa mata, pag lakad at pagtayo sa isang paa

21.) Ilang oras maaaring gamitin ang Temporary Operator’s Permit (TOP) sa pagmamaneho?
Answer: 72 oras

22.) Ano ang mangyayari kung hindi pumayag ang drayber na magpasuri dahil lumabag siya sa batas na bawal magmaneho ang nakainom ng alak?
Answer: Pagkumpiska sa lisensiya at automatik na rebukasyon

23.) Kailan ginagamit ang Alcohol Breath Analyzer (ABA)?
Answer: Kung ang drayber ay bumagsak ng isa sa mga field sobriety test

24.) Kailan ka maaaring magsakay ng pasahero sa isang pook tawiran?
Answer: Ang pagsakay at pagbaba ng mga pasahero sa pook tawiran ay kailanman hindi pinahihintulutan

25.) Maaaring isuspinde ang rehistro ng sasakayan kung ito ay:
Answer: ang sasakyan ay hindi kaaya-aya